Za szkolenie – dni wolne

Być może słowu „szkolenie” pojawiającym się w twojej firmie towarzyszy obawa utraty dni wolnych? Pojawia się zniechęcenie i trudno mówić o motywacji do rozwoju? „Pewnie zorganizują je po pracy albo, co gorsza, w weekend”- można usłyszeć?

Faktycznie tak było. Warto wiedzieć, że do 2010 roku sprawa nie była oczywista. Kodeks pracy nie stanowił jasno o tym czy firma jest zobowiązana zwrócić pracownikom czas wolny za uczestnictwo w szkoleniach. Jednak w toku przygotowań do nowelizacji kodeksu pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, artykuł 103 kodeksu pracy został uznany za niekonstytucyjny. Nowelizacja stanowi wyraźnie o dwóch głównych prawach przysługujących pracownikom.

Po pierwsze, jeśli pracownik uczestniczył w szkoleniu poza godzinami pracy lub w dni wolne, pracodawca musi zwrócić mu godziny lub odpowiednio dni wolne od pracy.

Po drugie, pracownik, który bierze udział w szkoleniu kończącym się egzaminem lub oddaniem pracy zaliczeniowej, dostanie płatny urlop szkoleniowy na czas przygotowań. Pracownikowi przygotowującemu się do egzaminu eksternistycznego, egzaminu maturalnego czy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje przysługuje urlop w postaci 6 dni roboczych. Pracownikowi, który przygotowuje się do oddania pracy dyplomowej i/lub przystąpienia do egzaminu dyplomowego przysługuje urlop w wymiarze 21 dni roboczych. Urlopy szkoleniowe są przyznawane niezależnie od urlopów wypoczynkowych.

Pracodawca i pracownik zobowiązani będą także do podpisania umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, przy czym warunki umowy nie mogą być gorsze niż postanowione w kodeksie pracy. Należy zaznaczyć, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest, zgodnie z ustawą, rozumiane jako zdobywanie wiedzy i umiejętności z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Znając swoje prawa, pracownicy mogą ich dociekać w sytuacji, kiedy pracodawca świadomie ich nie przestrzega lub nie stosuje ich z innych powodów.