Ocena 360º jako metoda diagnozy

Nazwa tej metody diagnozy pochodzi od sposobu jej zastosowania, tj. zbierania informacji, jak funkcjonuje w organizacji dany pracownik według osób z bliższego i dalszego otoczenia. W praktyce to osoby z różnych szczebli organizacji (współpracownicy, podwładni, przełożeni, klienci wewnętrzni) oraz osoby spoza niej (np. klienci zewnętrzni, dostawcy). Wszyscy respondenci (w tym również osoba badana) oceniają danego pracownika pod względem kluczowych z punktu widzenia Klienta kompetencji poprzez odpowiedzi na pytania wywiadu behawioralnego prowadzonego przez asesora Gammy (ocena jakościowa) lub wypełnienie ankiety (ocena ankietowa). Na podstawie zebranych informacji powstają raporty indywidualne, a także organizowane są sesje informacji zwrotnej. Ocena 360º wskazuje dopasowanie osoby badanej do zajmowanego stanowiska.

Projekty Gammy w zakresie Oceny 360º są kompleksowymi procesami budowanymi i wdrażanymi z myślą o całościowej strategii działania Klienta i polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Nasze doświadczenia wskazują, że kluczową rolę w przypadku wdrażania tak ważnego projektu jak Oceny 360º jest proces komunikacji wewnętrznej. W związku z tym wspieramy naszych Klientów w przygotowaniu spójnej kampanii komunikacyjnej w tym zakresie (listy do pracowników, spotkania informacyjne etc.).

Gamma dostarcza swoim Klientom unikalne rozwiązania w zakresie Oceny 360º. Dysponujemy szeroką bazą wywiadów behawioralnych oraz pytań ankietowych, które za każdym razem dopasowujemy do specyfiki działania i kultury organizacyjnej Klienta.

Korzyści z zastosowania Oceny 360º realizowanej przez firmę
Gamma:

 • Możliwość oceny pracowników w obszarze ich codziennego funkcjonowania
 • Zwiększenie samoświadomości pracowników na temat własnych mocnych i obszarów do rozwoju
 • Zapewnienie pracownikom szerszej perspektywy, która wskazuje im, w jaki sposób są postrzegani przez innych
 • Dostarczenie wiarygodnych i rzetelnych informacji zwrotnych na temat osiąganych przez pracowników efektów
 • Wzrost motywacji pracowników do samodoskonalenia
 • Porównanie celów osobistych diagnozowanych pracowników z celami firmy
 • Uzyskanie rzetelnej i obiektywnej wiedzy na temat kompetencji pracowników oraz możliwość porównania uczestników w grupie
 • Budowanie pozytywnego wizerunku Klienta jako pracodawcy inwestującego w rozwój pracowników

gamma szkolenia

ocena 360º jakościowa vs ankietowa

ocena jakościowa
Ocena metodą jakościową opiera się na wywiadach behawioralnych przeprowadzanych przez konsultanta Gammy. Czas trwania jednego wywiadu to ok. 40 – 60 min. Wywiady są ustrukturalizowane i wszyscy respondenci odpowiadają na te same pytania (łącznie z osobą ocenianą). Wywiad konstruowany jest na podstawie wyznaczonych do oceny i dokładnie zdefiniowanych kompetencji kluczowych dla organizacji. Notatki z wywiadów są poufne i ma do nich wgląd jedynie konsultant Gammy. Na podstawie zebranych informacji Konsultant pisze raport i udziela informacji zwrotnej (wraz ze wskazówkami rozwojowymi) ocenianemu oraz jego przełożonemu. Ta forma oceny umożliwia zebranie większej liczby informacji niż ocena w formie ankietowej, a także dokładne wyjaśnienie i doprecyzowanie zebranych opinii. Jest również bardziej czasochłonna.

ocena ankietowa
Ocena ankietowa, nazywana również ilościową polega na wypełnieniu ankiety konstruowanej na podstawie wyznaczonych do oceny i dokładnie zdefiniowanych kompetencji kluczowych dla organizacji. Ankieta zawiera stwierdzenia, do których każdy respondent odnosi się poprzez zaznaczenie jednej odpowiedzi na odpowiednio dobranej skali. Może być ona uzupełniona o możliwość komentowania zaznaczonych odpowiedzi i pytania otwarte. Ankiety są anonimowe. Konsultanci Gammy po otrzymaniu ankiet analizują zgromadzone dane. Na ich podstawie konsultant pisze raport i udziela informacji zwrotnej (wraz ze wskazówkami rozwojowymi) ocenianemu oraz jego przełożonemu.

raporty i informacja zwrotna

Rekomendujemy następującą budowę raportu po Ocenie 360º:

 • Wstęp – opis narzędzia
 • Lista mocnych stron i obszarów do rozwoju wg kompetencji
 • Wskazania rozwojowe – aspekty kompetencji, w których powinny zostać podjęte jako pierwsze działania rozwojowe
 • Rekomendacje rozwojowe

Przedstawiona propozycja budowy raportu jest przejrzystą i efektywną formą przedstawienia informacji zebranych podczas oceny. Na podstawie naszych doświadczeń rekomendujemy również, aby zarówno uczestnik, jak i jego przełożony otrzymali dokładnie taką samą wersję raportu. Różne formy raportów wzbudzają często negatywne emocje, gdyż implikują sytuację, w której ktoś (uczestnik lub przełożony) może mieć poczucie, iż nie dostaje kompletnych danych.

Informacja zwrotna jest oparta na raporcie indywidualnym.
Sesja informacji zwrotnej prowadzonej przez konsultanta Gammy zarówno dla osoby ocenianej, jak i jej przełożonego trwa ok. 60 min. Spotkanie z osobą ocenianą prowadzone jest w sposób coachingowy. Podczas sesji informacji zwrotnej kładziony jest również nacisk na to, jakie działania rozwojowe powinien podjąć uczestnik badania.