Kilka słów na temat stylów społecznych

Ludzie różnią się między sobą wieloma cechami zewnętrznymi i wewnętrznymi, jak również pod względem sposobu funkcjonowania i komunikowania się z innymi. Człowiek, kiedy przychodzi na świat, dysponuje różnymi aspektami zachowań. Jednak w okresie dojrzewania (mniej więcej do 16­18 roku życia) wypracowuje najwygodniejsze, najbardziej naturalne dla siebie nawyki funkcjonowania. Umożliwiają mu one realizację swoich celów przy jednoczesnym oszczędzaniu energii.

Preferowany sposób zachowania, funkcjonowania w kontaktach z innymi to styl społeczny.

Niezrozumienie różnic indywidualnych i zakładanie, że wszyscy powinni zachowywać się i myśleć w ten sam sposób (a ściślej mówiąc w jedyny słuszny sposób, czyli tak jak my J) jest często przyczyną powstawania konfliktów i trudności we współpracy. Również liczne różnice między czterema stylami społecznymi, wywołują nieporozumienia i przykre emocje między ludźmi reprezentującymi różne style.
Kluczem do sukcesu w procesie adaptacji nowego pracownika jest:

 • świadomość i rozumienie własnego stylu społecznego, jego słabych i mocnych stron
 • znajomość stylu społecznego wprowadzanego pracownika

Model 4 stylów społecznych

Błyskawica

Najważniejsza wartość: Uznanie innych, działanie
Orientacja na „JA”
Asertywność: Wysoka
Spontaniczność: Wysoka
Decyzje, twierdzenia

Wskaźniki:

 • Bogata ekspresja (również na poziomie niewerbalnym), moduluje głos
 • Mówi i działa szybko
 • Komunikatywny
 • Używa generalizacji
 • Opowiada historie, robi dygresje
 • Popada w skrajności
 • Angażuje się w kilka aktywności w tym samym czasie
 • Bywa chaotyczny
 • Duże zdolności perswazyjne
 • Dzieli się przemyśleniami, przeżyciami
 • Nie lubi monotonii, rutyny
 • Działa spontanicznie, pod wpływem impulsy
 • Nie planuje, często improwizuje
 • Skupiony bardziej na działaniu niż na celu
 • Generuje pomysły, kreatywny
 • Entuzjastyczny w działaniu
 • „Słomiany zapał”; szybko się nudzi
 • Chętnie podejmuje ryzyko, wyzwania
 • Gra w „Moje lepsze/moje gorsze”
 • Częściej podejmuje decyzje w oparciu o intuicję, impuls
 • Lubi opowiadać dowcipy i anegdoty ­ zazwyczaj jest w centrum uwagi
 • Motywuje go rozpoznawalność, aprobata, prestiż
 • Liczy się ze zdaniem znanych osób, ludzi sukcesu bardziej niż z logiką czy twardymi danymi
 • Łatwo wchodzi w rywalizację
 • Poszukuje przyjaciół spokojniejszych od siebie, dających wsparcie i podziw
 • Często buduje płytkie lub krótkoterminowe relacje

Przyjaciel

Najważniejsza wartość: Relacje z innymi
Asertywność: Niska
Spontaniczność: Wysoka
Pytania, słuchanie
Orientacja na ‘inni’

Wskaźniki:

 • Mówi w średnim tempie, średnio głośno
 • Pogodny
 • Okazuje emocje (również na poziomie niewerbalnym)
 • Moduluje głos
 • Zorientowany na ludzi bardziej niż na zadania
 • Wrażliwy na reakcje, opinie innych
 • Zabiega o dobre relacje ze współpracownikami i Klientami
 • Bardziej emocjonalny niż praktyczny
 • Ciepły, przyjazny w kontakcie
 • Chętny do współpracy
 • Duża potrzeba afiliacji i akceptacji
 • Unika konfliktów, konfrontacji
 • Nie lubi podejmować ryzyka – ceni bezpieczeństwo
 • Wolno podejmuje decyzje – bywa długo niezdecydowany
 • Brak dyscypliny, nie trzyma ram czasowych
 • W dokonywaniu wyboru często posiłkuje się radą, opinią innych
 • Przejście od fazy rozważania działania do realizacji zajmuje relatywnie więcej czasu
 • Decyzje podejmuje w oparciu o zaufanie do drugiej strony
 • Dąży do porozumienia
 • Buduje atmosferę wzajemnego zrozumienia i szacunku
 • Jest dobrym słuchaczem
 • Działania innych traktuje osobiścieGra w grę „Tak, ale”
 • Jeśli jest zarządzany ‘siłowo’ bez budowania relacji pozornie współpracuje, ale bez zaangażowania i może stawiać opór

Analityk

Najważniejsza wartość: Informacja, fakty, dane
Asertywność: Niska
Spontaniczność: Niska
Pytania, słuchanie
Orientacja na ‘inni’

Wskaźniki:

 • Mówi wolniej, ciszej i niezbyt dużo
 • Kontroluje emocje
 • W komunikacji – zdystansowany
 • Rzadko moduluje głos
 • Koncentruje się na faktach, danych, liczbach i informacjach merytorycznych
 • Zorientowany na zadania
 • Opiera się na „twardych”, mierzalnych wartościach
 • Preferuje racjonalność i logikę w myśleniu i działaniu
 • Działa powoli
 • Bywa postrzegany jako zimny, niezależny
 • Ceni dokładność, kompetencję i logikę bardziej niż opinie
 • Analizuje różnorodne opcje – wybiera najkorzystniejszy wariant
 • Zadaje dużo, szczegółowych pytań
 • Zwraca uwagę na szczegóły, jest spostrzegawczy
 • Ma dobrą pamięć
 • Awersja do ryzyka
 • Ostrożny
 • Przed podjęciem decyzji sięga do kilku źródeł informacji, aby zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa
 • Lubi działać zgodnie ze sprawdzonymi wzorcami, schematami
 • Lubi być przygotowany na najgorszy obrót sytuacji (często tworzy wariant B zachowani – na wszelki wypadek)
 • Dobrze współpracuje, pod warunkiem, że sam może zorganizować sobie pracę
 • Wchodzi w konflikty z osobami bardzo emocjonalnymi lub agresywnymi
 • Waży słowa – wypowiada swoje zdanie, sąd po zastanowieniu u niego
 • Władza budziwładzę podejrzenia, choć w uzasadnionych przypadkach sam może przejmować
 • W relacjach ostrożny i z rezerwą, ale jeśli obdarza zaufaniem staje się oddany i lojalny

Wódz

Najważniejsza wartość: Władza
Asertywność: Wysoka
Spontaniczność: Niska
Twierdzenia, decyzje
Orientacja na „JA”

Wskaźniki:

 • Średnie tempo, dość duża głośność mówienia
 • Rzadko moduluje głos
 • Zdania pojedyncze
 • Bardzo konkretny
 • Bezpośredni (nawet ‘do bólu’)
 • Koncentruje się na realizacji celu i wykonaniu zadań, oczekuje efektów
 • Często przyjmuje postawę dominującą nad innymi ludźmi
 • Lubi wyznaczać innym kierunek
 • Lubi rywalizację i wyzwania
 • Bywa postrzegany jako niekomunikatywny, niezależny i rywalizujący
 • Kieruje się w działaniu logiczną kalkulacją
 • W podejmowaniu decyzji praktycznie nie bierze pod uwagę swoich emocji, intuicji i przeczuć – kieruje się racjonalnymi przesłankami
 • Chce znać konsekwencje wszystkich opcji
 • Zdystansowany, rzadko okazuje emocje
 • Ma wysoką potrzebę autonomii, władzy i sprawowania kontroli
 • Ma dobre zdolności organizacyjne, planistyczne
 • Preferuje relacje formalne, większy dystans
 • W sytuacjach kryzysowych potrafi traktować siebie i innych w sposób przedmiotowy (środek do celu)
 • Ceni swój czas
 • Komunikuje się w sposób zwięzły, w większym stopniu zwraca uwagę na formę wypowiedzi niż na treść
 • Wchodzi w konflikty z osobami niezdecydowanymi lub zbyt emocjonalnymi