Jak przełożyć cele strategiczne organizacji na cele komórek organizacyjnych i pracowników?

Proces wyznaczania celów rozpoczyna się od określenia strategii organizacji. Poprawnie zbudowana strategia wyraża cele długoterminowe organizacji, odpowiadające generalnym kierunkom jej działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów (Chandler A.D., 1962). Strategia powinna uwzględnić zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji (np. zmiany na rynku pracy, zmiany przepisów unijnych) i odnosić się do planowanych (przez naczelne kierownictwo) efektów podejmowanych przez całą organizację działań.

Pierwszym krokiem w procesie budowania systemu zarządzania w oparciu o ZPC jest wyznaczenie – na podstawie celów strategicznych – celów dla najwyższej kadry kierowniczej organizacji. W wyniku tego procesu powstaje tzw. podstawowa wiązka celów. W kolejnym kroku najwyższe kierownictwo organizacji dokonuje podziału celów na cele szczegółowe i deleguje je podległym dyrektorom/kierownikom (cele taktyczne). Następnie każdy przełożony (np. dyrektor departamentu) wyznacza swoim podwładnym (np. naczelnikom wydziałów) cele operacyjne na podstawie tych, które sam otrzymał od swojego zwierzchnika. Opisany proces nazywany jest kaskadowaniem. Podstawowym założeniem kaskadowania jest to, że cele podwładnego wynikają z celów przełożonego, a tworzenie celów i ich rozdział „z góry na dół” pozwala na delegowanie odpowiedzialności za rezultat.

szkolenia dla firm
szkolenia dla firm

W procesie wyznaczania i kaskadowania celów należy uwzględnić również czynniki wewnętrzne i zewnętrzne organizacji, które mogą mieć wpływ na proces tworzenia celów. W tym kontekście należy zastanowić się, czy w pełni uwzględniono wszystkie źródła celów np.: budżet zadaniowy i priorytety w danym roku budżetowym, procedury i zarządzenia wewnętrzne, zobowiązania wobec innych instytucji, zakres obowiązków na danym stanowisku pracy, indywidualne programy rozwoju zawodowego pracowników.

Większość organizacji stosuje roczny cykl funkcjonowania ZPC. Rozpoczyna go ustalenie celów strategicznych, następnie odbywa się proces kaskadowania, którego elementem jest wyznaczenie celów poszczególnym pracownikom, a kończy rozliczenie realizacji celów w danym okresie. Poniżej przedstawiono uproszczony schemat działań w trakcie jednego cyklu:

szkolenia zamknięte
szkolenia zamknięte

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać zapisując się na szkolenie: tutaj